Zakończone

Konkurs na koncepcję Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem w Krakowie

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków dla inwestycji pn. Przebudowa istniejącego budynku dawnego „Składu Solnego” oraz budowa nowego budynku, wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, jako realizacja inwestycji „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na dz. nr 61/5, 61/8, 61/14, 61/17, obr. 13, j.ew. Podgórze, przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 75 000 zł
– Nagrody dla uczestników etapu 2 – 25 000 zł

Organizator konkursu:
Krakowskie Biuro Festiwalowe

Uczestnictwo:
Każdy uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie zobowiązany jest spełnić warunki udziału w konkursie: posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; posiadać kompetencje umożliwiające wykonanie zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym do wykonania zamówienia; być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Opis:
Konkurs jest międzynarodowy, dwuetapowy, realizacyjny.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 28.09.2018 , godz. 16:00

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą, zobowiązuje się do przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, w tym opracowania studialnego, na podstawie zawartej z zamawiającym umowy.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: