Zakończone

Konkurs na koncepcję hali Relax w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej rozbudowy hali Relax przy Al. 3-go Maja 6b w Piotrkowie Trybunalskim.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 111 ust. 1 pkt 3 Ustawy, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.

Organizator konkursu:
Miasto Piotrków Trybunalski

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających kompetencje umożliwiające wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej lub posiadających uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, posiadających zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej, dysponujących co najmniej jedną osobą (projektant główny) posiadającą aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 29 listopada 2017
(2) Przekazanie przez zamawiającego regulaminu (w formie papierowej) na wniosek uczestnika – 5 dni od dnia wpływu wniosku o jego pr3zekazanie
(3) Przesyłanie pytań do regulaminu konkursu – do 8 grudnia 2017
(4) Udzielanie odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 15 grudnia 2017
(5) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 18 grudnia 2017, godz. 9:00
(6) Zakończenie procesu kwalifikacji do udziału w konkursie – do 22 grudnia 2017
(7) Przesyłanie pytań do regulaminu konkursu – do 9 lutego 2018
(8) Udzielanie odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 27 marca 2018
(9) Składanie Prac konkursowych – do 30 marca 2018
(10) Rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników konkursu – do 30 kwietnia 2018
(11) Prezentacja prac konkursowych – do 30 kwietnia 2018
(12) Ogłoszenie o wynikach konkursu – do 30 kwietnia 2018
(13) Zaproszenie autora/autorów Pracy uznanej przez sąd konkursowy za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – od 15 maja 2018
(14) Przeprowadzenie negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki i zawarcie umowy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do 31 maja 2018
(15) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych – do 30 czerwca 2018
(16) Zwrot, na wniosek uczestników konkursu, których Prace konkursowe nie zostały wybrane, złożonych przez nich prace konkursowych – do 30 czerwca 2018

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu przenosi z chwilą wydania koncepcji na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do koncepcji, będącej przedmiotem konkursu.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: