Zakończone

Konkurs na koncepcję Placu Orła Białego w Szczecinie

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 30 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji
– II nagroda – 15 000 zł brutto
– III nagroda – 10 000 zł brutto
– 3x Wyróżnienie – 5000 zł brutto (każde)

Organizator konkursu:
Gmina Miasto Szczecin

Uczestnictwo:
W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, które zostanie udzielone po rozstrzygnięciu konkursu.

Opis:
Teren objęty konkursem został podzielona na 3 obszary:
– OBSZAR A – teren Placu Orła Białego w Szczecinie
– OBSZAR B – ograniczony Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką – tj. obszar analizy skutków przyjętych rozwiązań projektowych dla terenu Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zmian projektowych w ww. obszarze
– OBSZAR C – obszar ulicy Tkackiej Inwestycja, która planowana jest do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursowego będzie obejmowała obszar A i C

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 26 lipca 2018
(2) Składanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 31 sierpnia 2018, do godziny 15:00
(3) Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące wniosków – do 7 września 2018
(4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 14 września 2018, godz. 15:00
(5) Zawiadomienie uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 28 września 2018
(6) Składanie pytań dotyczących regulaminu – do 12 października 2018, do godz. 15:00
(7) Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące regulaminu – do 19 października 2018, do końca dnia
(8) Termin składania prac konkursowych – 14 stycznia 2019, godz. 15:00
(9) Rozstrzygnięcie konkursu – 31 stycznia 2019

Prawa autorskie:
Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, na zamawiającego nieodpłatnie przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim do zwycięskiej pracy.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: