Zakończone

Konkurs na koncepcję targowiska w Białymstoku

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy i zagospodarowania terenu części istniejącego Targowiska Miejskiego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 20 000 zł brutto + zaproszenia do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie nagrodzonej pracy konkursowej, w tym opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz prowadzenie nadzorów autorskich nad realizacją zadania inwestycyjnego
– Wyróżnienie – 5000 zł brutto

Organizator konkursu:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o. o.

Uczestnictwo:
O udział w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w Konkursie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
– Organizator konkursu uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że uczestnik konkursu wykonał należycie i ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmuje wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę / rozbudowę / przebudowę budynków handlowych lub obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 1500 m2, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dla których wydane zostały przewidziane właściwymi przepisami pozwolenia na budowę;
– Organizator Konkursu uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że uczestnik konkursu dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, tj. uczestnik konkursu, który będzie wykonywał zamówienie musi dysponować, co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalnościach bez ograniczeń:
– architektonicznej,
– konstrukcyjno-budowlanej,
– drogowej,
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
– telekomunikacyjnej, teletechnicznej
każda z wyżej wymienionych osób z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w samodzielnym projektowaniu, które należą do właściwej izby samorządu zawodowego.

Opis:
Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego, architektonicznego zabudowy i zagospodarowania terenu, realizacyjnego.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 02.02.2018

Prawa autorskie:
Uczestnik, z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej przenosi na organizatora w pełnym zakresie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, prawa wyłączne do utworu, w tym wyłączne majątkowe prawa autorskie do Utworu, z prawem nieograniczonego przenoszenia tych praw na osoby trzecie.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: