Zakończone

Konkurs na koncepcję zabudowy toru wyścigów konnych w Warszawie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy i zagospodarowania części terenu Toru Wyścigów Konnych Służewiec przy al. Wyścigowej w Warszawie, polegającej na zaprojektowaniu budynku o funkcji biurowej z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 30 000 zł
– II nagroda – 20 000 zł
– III nagroda – 10 000 zł
– Zwrot kosztów w wysokości 6 000 zł dla pięciu kolejnych najlepszych prac konkursowych.

Organizator konkursu:
Polski Holding Nieruchomości S.A.

Uczestnictwo:
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który spełnia wszystkie następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności lub dysponuje osobą, która posiada ww. uprawnienia oraz jest członkiem ww. izby zawodowej,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie usługi polegające na opracowaniu minimum 3 wielobranżowych projektów budowlanych budynków o funkcji biurowej klasy A, w tym jednego o powierzchni użytkowej nadziemnej min. 16.000 m2 i dwóch o powierzchni użytkowej min. 8.000 m2, z garażem podziemnym, potwierdzonych referencjami (projekty muszą być zrealizowane),
c) dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, w skład którego wejdzie:
− minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadająca minimum 10-letnie doświadczenie w opracowaniu projektów, zdobyte przy realizacji co najmniej dwóch budynków biurowych w zabudowie miejskiej oraz
− minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności budowlano-konstrukcyjnej oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte przy realizacji co najmniej dwóch budynków biurowych w zabudowie miejskiej.
d) znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej tj. nie zalega w opłacaniu podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz posiada aktualną polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Obszar opracowania konkursowego:
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje części działek nr ew. 33/6, 35 i 36 z obrębu 1-08-15 (kubatura) oraz części działek nr ew. 35, 10/1 i 10/2 z obrębu 1-08-16 i część działki nr ew. 36 z obrębu 1-08-15 (rozszerzenie pod wjazdy i przebudowę sieci) – położone przy al. Wyścigowej w dzielnicy Ursynów w Warszawie.

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 5 kwietnia 2019
(2) Zgłaszanie przez Uczestników pytań do regulaminu konkursu – do 11 kwietnia 2019
(3) Odpowiedzi organizatora Konkursu na pytania zadane – do 17 kwietnia 2019
(4) Składanie przez uczestników wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z załącznikami – do 23 kwietnia 2019, godz. 12:00
(5) Zawiadomienie uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie drogą mailową oraz przekazanie zaproszonym uczestnikom materiałów (wytyczne, decyzja o warunkach zabudowy, mapa zasadnicza w postaci wektorowej) – do 26 kwietnia 2019
(6) Pytania do konkursu i przekazanych materiałów – do 6 maja 2019
(7) Termin odpowiedzi na pytania – do 10 maja 2019
(8) Termin złożenia prac konkursowych – do 17 czerwca 2019
(9) Ogłoszenie wyników konkursu – 1 lipca 2019

Prawa autorskie:
Uczestnik, który podpisze umowę ze spółką Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, zobowiąże się m.in. do przeniesienia na zamawiającego praw autorskich majątkowych do utworów wytworzonych w ramach umowy na wszystkich wskazanych przez organizatora konkursu polach eksploatacji, które zostaną szczegółowo wskazane w umowie.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: