Zakończone

Konkurs na pomnik Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu

Przedmiotem konkursu jest projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych wraz z projektem zagospodarowania terenu, z przeznaczeniem do posadowienia na skwerze u zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu.

Katalog Nagród:
– I miejsce – 50 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji umowy – w trybie zamówienia z wolnej ręki – na wykonanie szczegółowego opracowania pokonkursowego
– II miejsce – 35 000 zł brutto,
– pozostali uczestnicy II etapu otrzymują po 8000 zł brutto (każdy).

Organizator konkursu:
Gmina Wrocław

Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w regulaminie i ustawie, tzn.:
– posiadają dyplom ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub architekta, a w przypadku zespołu dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która posiada taki dyplom lub
– posiadają właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co organizator rozumie wykonanie w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu rzeźby, pomnika funkcjonującego w przestrzeni publicznej, będącego upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie znanej osoby lub grupy osób,
i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy (tzn. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w odniesieniu do członków sądu konkursowego, pkt 5, pkt 6 i pkt 7 Ustawy),
a ponadto:
– dysponują przy wykonaniu pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym do uprawiania zawodu architekta;
– w przypadku wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne do sporządzenia na podstawie pracy konkursowej kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej Zamawiającemu sprawne przygotowanie materiałów do postępowań o zamówienia publiczne oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji;
– są w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia
– posiadają zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające wykonanie zamówienia

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 03.12.2019 , godz. 15:00

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: