Zakończone

Konkurs na projekt Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji: budynku lub zespołu budynków Centrum Muzyki w Krakowie na terenie wyznaczonym dla inwestycji obejmującym działki gruntowe o numerach ewidencyjnych: 173/15 i 173/16 obr. 17 Kraków Śródmieście wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni: 2,929 ha. Organizator spodziewa się, że planowana powierzchnia użytkowa budynku/budynków wyniesie do 28 tys. m2, dodatkowo dopuszcza 5% zmiany zakładanej powierzchni użytkowej oraz wykonanie koncepcji Parku Miejskiego w Krakowie na terenie wyznaczonym dla inwestycji tj. obejmującym działki gruntowe o numerach ewidencyjnych: 173/18, 173/19, 173/20 obr. 17 Kraków Śródmieście; o powierzchni łącznej: 5,3239 ha.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – 150 000 zł brutto+ zaproszenie do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej
– 2x II nagroda – 75 000 PLN brutto (każda)

Organizator konkursu:
Województwo Małopolskie Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Uczestnictwo:
Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust. 1, 1b ustawy PZP (zgodnie z oświadczeniem zawartym w JEDZ), a to jest:
– posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– posiadać kompetencje umożliwiające wykonanie zamówienia
– dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym do wykonania zamówienia
– być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 03.09.2018 , godz. 15:00

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą, zobowiązuje się do przeniesienia na Województwo Małopolskie i Gminę Miejską Kraków autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na podstawie zawartej z Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków umowy.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: