Zakończone

Konkurs na projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie – Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

Katalog Nagród:
– I miejsce – 35 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
– II miejsce – 25 000 zł brutto
– III miejsce – 10 000 zł brutto
– 2x wyróżnienie – 5000 zł brutto (każde)

Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Uczestnictwo:
O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się osoby: posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, będące w sytuacji ekonomicznej i finansowej, posiadające zdolności techniczne lub zawodowe.

Obszar opracowania projektu konkursowego:
Obszar pod budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie – Prawobrzeże objęty konkursem, obejmuje teren:
– działka nr 74, numer ewidencyjny 326201-1.4080.74 – powierzchnia 6534 m2
– działka nr 69, ulica Marii Dąbrowskiej, obręb ewidencyjny: Dąbie 80, obszar ewidencyjny 326201 – 1.4080.69
– działka nr 67, Ulica Jarosława Iwaszkiewicza obręb ewidencyjny: Dąbie 80, obszar ewidencyjny 326201 – 1.4080.67

Terminy:
(1) Zadawanie pytań dotyczących warunków uczestnictwa w konkursie – do 13 lutego 2018
(2) Odpowiedzi na pytania dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie – do 20 lutego 2018
(3) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 27 lutego 2018, do godz. 15:00
(4) Powiadomienie Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 6 marca 2018
(5) Ostateczny termin składania pytań w sprawie prac konkursowych – do 20 marca 2018
(6) Odpowiedzi na pytania uczestników – do 27 marca 2018
(7) Termin złożenia prac konkursowych – do 15 maja 2018, do godz. 15:00
(8) Ogłoszenie wyników konkursu – do 25 maja 2018

Prawa autorskie:
Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu i wypłaty przyznanych nagród, bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, na zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, do wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: