Zakończone

Konkurs na siedzibę zespołu prokuratur w Gdańsku

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu w Gdańsku przy ul. 3 Maja 5 i 6 obejmującego działki 6/25, 6/26; 20/1, 20/4; 20/5; 20/6, 20/7, 21 wraz z budynkami prokuratur gdańskich, układem komunikacyjnym, zieleni i innych elementów zagospodarowania całości terenu oraz opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej wskazanych budynków obejmujących następujące funkcje: Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu Przestępczości zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, Prokuratura Regionalna i Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 30 000 zł brutto
– II nagroda – 15 000 zł brutto
– III nagroda – 5000 zł brutto
– zwrot kosztów udziału w konkursie dla wszystkich uczestników II etapu konkursu – 10 000 zł brutto (każdy)

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże

Zamawiający:
Prokuratura Regionalna w Gdańsku Wydział VI administracyjno-Budżetowy

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (zespoły autorskie tworzone przez te podmioty), spełniające następujące warunki:
a) osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także zespoły autorskie, posługujące się lub w składzie których znajduje się przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
c) posiadają wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 01.08.2018 , godz. 15:00

Prawa autorskie:
Po zakończeniu konkursu i po wypłaceniu nagród pieniężnych, zamawiający staje się właścicielem:
– autorskich praw majątkowych egzemplarzy wszystkich prac nagrodzonych, wyróżnionych oraz wszystkich prac II etapu konkursu, które otrzymały zwrot kosztów, z prawem do ich wykorzystania na określonych polach eksploatacji wymienionych w umowie zawartej z autorami prac
zakwalifikowanych do II etapu.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: