Zakończone

Konkurs na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach

Celem konkursu jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha. Uczestnicy konkursu mają z zadanie wykreowanie fragmentu atrakcyjnej przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, z wysokiej jakości zielenią komponowaną wysoką i niską, wykształconymi aneksami wypoczynkowymi z siedziskami, małą architekturą, elementem wody oraz meblami miejskimi o indywidualnym designie – także elementami dydaktycznymi i informacyjnymi o lokalnej historii obszaru stanowiącego najstarszą część miasta.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 20 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej
– II nagroda – 10 000 zł brutto
– III nagroda – 5000 zł brutto

Organizator konkursu:
Gmina Kielce

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób spełniających warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej będącej członkiem Izby Architektów RP.

Terminy:
(1) Termin ogłoszenia konkursu – 30 października 2017
(2) Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz regulaminu konkursu – do 13 listopada 2017
(3) Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz regulaminu – do 17 listopada 2017
(4) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 21 listopada 2017, do godz. 15:00
(5) Wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia wniosku – do 18 grudnia 2017
(6) Zawiadomienie uczestnika konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych. Informacja o uczestnikach konkursu zaproszonych do składania prac konkursowych zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: Po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz złożeniu oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej
(7) Zadawanie pytań dotyczących prac konkursowych oraz regulaminu konkursu – do 25 stycznia 2018
(8) Odpowiedzi na pytania dotyczące prac konkursowych oraz regulaminu – zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego – do 16 lutego 2018
(9) Składanie prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie – do 20.02.2018, do godz. 15:00
(10) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 28 lutego 2018
(11) Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja pokonkursowa: po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników konkursu
(12) Wypłata nagród – w terminie nie krótszym niż po upływie 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników

Prawa autorskie:
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych przeniosą na zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
– prawo do utrwalania, zwielokrotniania, prezentacji, publicznego udostępniania, w nakładzie dowolnej wielkości, wystawiania i wprowadzania do obrotu w formie materiałów informacyjnych lub promocyjnych całości lub fragmentów prac konkursowych,
– publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach – w celach związanych z zakresem i przedmiotem Konkursu – bez wynagrodzenia dla ich autorów,
– wprowadzenie do pamięci komputera,
– rozpowszechnianie w internecie, prasie, mediach
– rozpowszechnianie za pomocą materiałów reklamowych, w szczególności: w ulotkach, folderach, broszurach, oraz wszystkich innych nośnikach reklamowych

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: